เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว1309 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.