เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเผยแพร่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกองคลัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.