ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 1280 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.