วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
28 มี.ค. 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
30 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2562 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
28 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
19 ธ.ค. 2561 คะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
11 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารแนบ
06 พ.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสารแนบ
24 ต.ค. 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
22 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 360 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/3141 - 3145 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพวศ.) เอกสารแนบ
18 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 367 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารเบญจสิริกิติ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 468 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กวพ.) เอกสารแนบ
18 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 369 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำแห้ง) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 469 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กพก.) เอกสารแนบ
18 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 372 เพื่อเป๋นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 472 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เอกสารแนบ
17 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 359 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการควบคุมศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน และการควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหินในพื้นที่ระบาดรุนแรง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 459 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (กอป.) เอกสารแนบ
11 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 367 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารเบญจสิริกิติ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 468 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กวพ.) เอกสารแนบ
11 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 369 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำแห้ง) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 469 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กพก.) เอกสารแนบ
10 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมวิจัยศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 457 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพร.) เอกสารแนบ
10 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 360 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/3141 - 3145 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพวศ.) เอกสารแนบ
09 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมวิจัยศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 457 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพร.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 413
  • เดือนนี้ : 19122
  • ปีนี้ : 278399

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.