เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๑. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบริหารงานคลังอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย

๒. พันธกิจ

๒.๑ ดำเนินการและให้บริการด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ในส่วนภูมิภาค และยานพาหนะของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลัง

๓. ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุและสินทรัพย์

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ

๔. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์

  ๕. แผนการปฏิบัติงาน

Picture04

Picture05

Picture06

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองคลัง

จุดแข็ง (Strengths : S)

S1 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะเฉพาะด้าน ตามการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน

S2 บุคลากรมีความอดทน เสียสละเวลาในการทำงาน มีใจให้บริการและรับผิดชอบงานสูง

S3 มีการทำงานเป็นทีม

S4 มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

S5 สามารถให้บริการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินการคลังที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันได้อย่างทั่วถึง ทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน

S6 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

W1 บุคลากรมีการโอน/ย้าย/ลาออกบ่อย

W2 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

W3 ขาดเวทีและช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน

W4 การประสานงานและการสื่อสารข้อมูลในการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

W5 อุปกรณ์สำนักงานมีไม่เพียงพอและไม่รองรับการทำงานในปัจจุบันที่ต้องทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

โอกาส (Opportunities : O)

O1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน

O2 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง

O3 หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรให้การยอมรับและเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

O4 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการกระจายอำนาจการบริหารงานคลังให้หน่วยงานในสังกัด ทำให้มีความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

O5 มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

O6 มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats : T)

T1 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง ระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ บางครั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

T2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบ GFMIS มีจำนวนจำกัด/ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

T3 ได้รับมอบหมายงานนอกภารกิจที่เป็นงานเร่งด่วนเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ

T4 บุคลากรด้านการเงินการคลังในส่วนภูมิภาคมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย หรือไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินหรือบัญชีมาโดยเฉพาะ ทำให้เกิดข้อคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร

T5 การบริหารงานบุคคล ระบบการให้คุณให้โทษ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

T6 การบรรจุทดแทนตำแหน่งว่างทำได้ล่าช้า ส่งผลให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.