เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง ปี พ.ศ. 2560-2561

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบริหารงานคลังอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย

2. พันธกิจ

ดำเนินการและให้บริการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ของกรมส่งเสริมการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านงานคลัง

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ

3.3 เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

4. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์

1

2.1

2.2

5. แผนการปฏิบัติงาน

3.1

3.2

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองคลัง

จุดแข็ง (Strengths : S)

S1 มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ การร่วมทำงานเป็นทีมด้วยมีบุคลากรหลายด้านจากหลายกลุ่ม/ฝ่าย

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

S2 มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญและทักษะเฉพาะด้าน ตามการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน

ทำให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นสูงจากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

S3 มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

และสามารถให้บริการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันได้อย่างทั่วถึงทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน

S4 บุคลากรมีความอดทน เสียสละเวลาในการทำงาน มีใจให้บริการและรับผิดชอบงานสูง

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

W1 บุคลากรมีการโอน / ย้ายบ่อย จึงไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งไม่ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

W2 ขาดเวทีและช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน บางส่วนเคยชินกับการรับฟังคำสั่ง

จากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ทำให้ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

W3 การประสานงานและการสื่อสารข้อมูลในการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunities : O)

O1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการผึกอบรมด้านการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง

O2 มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

O3 มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ (line / e-mail / skype ) ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

และในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

O4 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการกระจายอำนาจการบริหารงานคลังให้หน่วยงานในสังกัด ทำให้มีความคล่องตัว

และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

อุปสรรค (Threats : T)

T1 พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ รวมทั้งระบบ GFMIS รวมทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ บางครั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

T2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบ GFMIS มีจำนวนจำกัด/ไม่เพียงพอ

ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

T3 บุคลากรมีงานตามภารกิจมาก แต่ได้รับมอบหมายงานนอกภารกิจที่เป็นงานเร่งด่วนเพิ่มเติมส่งผลกระทบ

ต่องานตามภารกิจ ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลง

T4 ในการจัดทำรายงานการเงินของกรมฯ กองคลังได้รับหลักฐานเอกสารที่ไม่ครบถ้วนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในส่วนภูมิภาค มีการสับเปลี่ยนโยกย้าย

หรือ ไม่ได้จบสาขาด้านการเงินหรือบัญชีมาโดยเฉพาะ จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

T5 การบริหารงานบุคคล ระบบการให้คุณให้โทษ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

T6 สภาพแวดล้อมในการทำงานคับแคบ เต็มไปด้วยเอกสารที่รอส่งให้ ส.ต.ง.ตรวจสอบรวมทั้งสถานที่

ในการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินก่อนทำลายตามระเบียบมีไม่เพียงพอ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.