เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563

๑. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบริหารงานคลังอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย

๒. พันธกิจ

๒.๑ ดำเนินการและให้บริการด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่

ในส่วนภูมิภาค และยานพาหนะของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลัง

๓. ค่านิยม

               We are the FINANCE Team

F  :   Flexibility     :   ยืดหยุ่นผ่อนปรน

หมายถึง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ยอมรับความเห็นที่แตกต่างและปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

I   :   Integrity       :   การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

หมายถึง ดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ

N  :   Neutrality     :   ความเป็นกลาง

หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม เป็นมาตรฐานเดียวกัน

A  :   Achievement Motivation   :   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายถึง ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้ดีและสร้างสรรค์พัฒนางานหรือกระบวนงานตามเป้าหมายที่ยาก

N  :   Networking & Teamwork   :   เครือข่ายและการทำงานร่วมกัน

หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานและมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด

C :   Confidence   :   ความเชื่อมั่น

หมายถึง ความมุ่งมั่นในความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

               E  :   Expertise     :   ความเชี่ยวชาญในงาน

หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสั่งสมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
จนสามารถนำความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ

๔. ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ

และสินทรัพย์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านการเงินการคลัง

          กลยุทธ์ที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ

๕. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 2562-2563 รูป_Page_02

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 2562-2563 รูป_Page_03

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 2562-2563 รูป_Page_04แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 2562-2563 รูป_Page_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองคลัง

จุดแข็ง (Strengths : S)

S1 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะเฉพาะด้าน ตามการจัดโครงสร้าง

ของหน่วยงาน

S2 บุคลากรมีความอดทน เสียสละเวลาในการทำงาน มีใจให้บริการและรับผิดชอบงานสูง

S3 มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานและมีการทำงานเป็นทีม

S4 มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

S5 สามารถให้บริการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินการคลังที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันได้อย่างทั่วถึง ระดับบุคคลและหน่วยงาน

S6 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

W1 บุคลากรมีการโอน/ย้าย/ลาออกบ่อย

W2 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

W3 ขาดเวทีและช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน

W4 การประสานงานและการสื่อสารข้อมูลในการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

W5 อุปกรณ์สำนักงานมีไม่เพียงพอและไม่รองรับการทำงานในปัจจุบันที่ต้องทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

โอกาส (Opportunities : O)

O1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน

O2 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง

O3 หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรให้การยอมรับและเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

O4 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการกระจายอำนาจการบริหารงานคลังให้หน่วยงานในสังกัด ทำให้มีความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

O5 มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

O6 มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats : T)

T1 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง ระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ บางครั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

T2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบ GFMIS มีจำนวนจำกัด/ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

T3 ได้รับมอบหมายงานนอกภารกิจที่เป็นงานเร่งด่วนเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ

T4 บุคลากรด้านการเงินการคลังในส่วนภูมิภาคมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย หรือไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินหรือบัญชีมาโดยเฉพาะ ทำให้เกิดข้อคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร

T5 การบริหารงานบุคคล ระบบการให้คุณให้โทษ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

T6 การบรรจุทดแทนตำแหน่งว่างทำได้ล่าช้า ส่งผลให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.