ภาพกิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
19 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 นางสาวหฤทัย ซอกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มการเงิน และนางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ข้อควรรู้ผู้เกษียณอายุราชการ” และ “คลินิกการเงิน บัญชี และพัสดุ” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับเขต จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองคลัง ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธาน การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ “เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้าลุ่มตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรการเกษตร ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนำคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ศันสนีย์ กุลชล ผอ.กองคลังและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเกษตรกรผู้ส่งออกผลไม้ศึกษาดูงานการจัดการผลผลิตหลักเก็บเกี่ยว ศึกษาการผลิต คัดแยก การบรรจุท้อและองุ่นคุณภาพ ซึ่งส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และส่งออก โดยการรวมกลุ่มจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพ จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ.เมือง Yamanashi เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9สิงหาคม 2561เวลา 09.00น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 7) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ มีสถานที่ออกกำลังกาย ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
08 ส.ค. 2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานและพันธุ์ไม้ยืนต้น และกิจกรรม Big Cleaning โครงการจิตอาสา“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง) ดาวน์โหลด
20 ก.ค. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎษคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงขั้นตอนการรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร ผ่านระบบ KTB Corporate Online ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการดาเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอสนับสนุนเงินจากเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายในกองคลัง เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในกองคลัง ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.