ภาพกิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
19 เม.ย. 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายชาตรี บุญนาค เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ และนางสาววิไลวรรณ์ ดอกทุเรียน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม Morning Talk เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารเบญจสิริกิติ์ ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้น นำคณะผู้บริหารเชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยนางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี เข้าร่วมประชุมหารือ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้สินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 44 ปี ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่กองคลังเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ควรรู้ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองคลังดำเนินการจัดประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการเตรียมดินสำหรับเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และพืชไร่อื่นๆ โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทน กอง/สำนัก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทาง การใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองคลังดำเนินการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง วิธีการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนให้กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน โดยนางสาวหฤทัย ซอกาญจน์หัวหน้ากลุ่มการเงิน และนางสาวพุทธพร ภานุรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
04 ก.พ. 2562 เมื่อวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2562 นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการป้องกันการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อลดความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดการทุจริต ของหน่วยงาน จากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองคลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือยกร่างสรุปผลการตรวจสอบโครงการ 9101เพื่อให้ความเห็นในประเด็นข้อตรวจพบตามยกร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบฯ ร่วมกับเจ้าหน้าจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมีนายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กับนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 –24 ธันวาคม 2561 กองคลังจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุรุ่นที่ 2 โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2, 3, 5 และ 8 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้เขต และเจ้าหน้าที่กองคลัง การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรพบปะสื่อมวลชน เป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในโครงการต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งร่วมส่งสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 13 –16 ธันวาคม 2561 กองคลังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุรุ่นที่ 1โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4, 6, 7 และ 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้เขต และเจ้าหน้าที่กองคลัง การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.