ภาพกิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
05 พ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการเงินและคณะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการเงินการคลังการบริหารและการควบคุมงบประมาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสินทรัพย์ และความรู้ด้านระเบียบ การเบิกจ่าย ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ใน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 51ปี โดยดำเนินการรับเงินบริจาคเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในกองคลัง เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองคลัง เพื่อติดตามการดำเนินงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2561 เมื่อวัรที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมงานกตเวทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 7กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง "ความร่วมมือด้านการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมการเกษตร" ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดย นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 นางสาวหฤทัย ซอกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มการเงิน และนางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ข้อควรรู้ผู้เกษียณอายุราชการ” และ “คลินิกการเงิน บัญชี และพัสดุ” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับเขต จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองคลัง ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธาน การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ “เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้าลุ่มตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรการเกษตร ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนำคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ศันสนีย์ กุลชล ผอ.กองคลังและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเกษตรกรผู้ส่งออกผลไม้ศึกษาดูงานการจัดการผลผลิตหลักเก็บเกี่ยว ศึกษาการผลิต คัดแยก การบรรจุท้อและองุ่นคุณภาพ ซึ่งส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และส่งออก โดยการรวมกลุ่มจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพ จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ.เมือง Yamanashi เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9สิงหาคม 2561เวลา 09.00น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 7) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ มีสถานที่ออกกำลังกาย ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.