ภาพกิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 –24 ธันวาคม 2561 กองคลังจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุรุ่นที่ 2 โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2, 3, 5 และ 8 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้เขต และเจ้าหน้าที่กองคลัง การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรพบปะสื่อมวลชน เป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในโครงการต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งร่วมส่งสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561 เมื่อวันที่ 13 –16 ธันวาคม 2561 กองคลังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุรุ่นที่ 1โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4, 6, 7 และ 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้เขต และเจ้าหน้าที่กองคลัง การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและคณะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
05 พ.ย. 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการเงินและคณะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการเงินการคลังการบริหารและการควบคุมงบประมาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสินทรัพย์ และความรู้ด้านระเบียบ การเบิกจ่าย ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ใน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 51ปี โดยดำเนินการรับเงินบริจาคเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในกองคลัง เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองคลัง เพื่อติดตามการดำเนินงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2561 เมื่อวัรที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมงานกตเวทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 7กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง "ความร่วมมือด้านการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมการเกษตร" ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดย นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 นางสาวหฤทัย ซอกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มการเงิน และนางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ข้อควรรู้ผู้เกษียณอายุราชการ” และ “คลินิกการเงิน บัญชี และพัสดุ” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับเขต จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.