ภาพกิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
18 ก.พ. 2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลังทุกกลุ่มฝ่าย เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์กรมบัญชีกลาง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร คณะขับเคลื่อนโครงการคณะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กลุ่มพัสดุ และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
07 ม.ค. 2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมทางไกล (VDO Conference) การชี้แจงแนวทางการขอยกเว้นดอกเบี้ย (เบี้ยปรับ) และยกเลิกข้อผูกพันสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองคลังทุกกลุ่มฝ่าย ได้เข้าฝึกอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 7” ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (Video Conference) โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางสาวชลาลัย มัณฑปาน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ สนามอินทรีย์ จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าหน้าที่กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 2564
03 ธ.ค. 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการฯ และจัดทำคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางอัจจิมา หันสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ และวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” สำหรับข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องอบรม Online อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร
25 พ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนางสาวอนุธิดา วชิรวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2563 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.