การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ส.ค. 2562 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ก.565 และครั้งที่ 655-656 ให้ 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการเดินทางเข้าร่วมการอนรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1036 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 659 - 662 ให้ 77 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1043 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2562 ส่งหนังสือการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 651 เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1028 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2562 กองคลังแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 666 ให้ 27 หน่วยงาน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1041 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (กผง) ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ก.563 และครั้งที่ 653-654 ให้ 57 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเพิ่มเติม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/7363-96 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2562 กองคลังแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 657 ให้ 35 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 1037 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2562 ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 81โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว จาก 21 จังหวัด กลับคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งคืนกรมการข้าว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/5097 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.548 ครั้งที่ 626 - 627 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 961 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
08 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 581-598 งบลงทุน จำนวน 4,762,800บาท ให้ 77 หน่วยงาน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์ และครั้งที่ 557 - 558 เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 920 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.545 และครั้งที่ 623 - 624 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 995 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2562 กองคลัง (ขอแก้ไขเอกสารแนบ UA) แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.548 ครั้งที่ 626 - 627 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 961 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 531 เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 873 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 507 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 862 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.545 และครั้งที่ 623 - 624 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 995 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 605 จำนวน 341,160 บาท งบดำเนินงาน ให้ 83 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1011/ว 894 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 601 จำนวน 279,180 บาท งบดำเนินงาน ให้ 83 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้่ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร "สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562" วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครและวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (กสว.) ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 602 จำนวน 2,205,000 บาท งบดำเนินงาน ให้ 13 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1010/ว 935 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานและติดตามสถานน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1005/ว 9921 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 79 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 952 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 581-598 งบลงทุน จำนวน 4,762,800บาท ให้ 77 หน่วยงาน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 920 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.