การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 515 ในระบบ GFMIS จำนวน 7,357,455.- บาท เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 750 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
23 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 533 ในระบบ GFMIS วงเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ "50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 765 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2561 กองคลัง ตัดโอน/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 523-524 ในระบบ GFMIS จำนวน 27,000 บาท ตัดโอนจาก 18 จังหวัดคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดสรรให้ 3 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 777 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 515 ในระบบ GFMIS จำนวน 7,357,455.- บาท เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 750 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 522 ในระบบ GFMIS วงเงิน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 738 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 504 ในระบบ GFMIS วงเงิน 160,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 702 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.377-ก.380 และครั้งที่ 516-518 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 751 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 503 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นเงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.350 และครั้งที่ 502 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,381,320 บาท เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานในแปลงของเกษตรกร และสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 706 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 501 ในระบบ GFMIS วงเงิน 130,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 689 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 504 ในระบบ GFMIS วงเงิน 160,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 702 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 503 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นเงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.334 และครั้งที่ 484 ในระบบ GFMIS วงเงิน 3,421,420 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 626 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.350 และครั้งที่ 502 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,381,320 บาท เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานในแปลงของเกษตรกร และสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 706 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 501 ในระบบ GFMIS วงเงิน 130,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 689 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 494 ในระบบ GFMIS จำนวน 134,500 บาท ให้ 11 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/3721-3731 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.334 และครั้งที่ 484 ในระบบ GFMIS วงเงิน 3,421,420 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 626 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 470 ในระบบ GFMIS จำนวน 27,710 บาท ให้ 18 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการเพื่อสังคม ปี 2561 (บ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 470 ในระบบ GFMIS จำนวน 27,710 บาท ให้ 18 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการเพื่อสังคม ปี 2561 (บ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 469 จำนวน 13,500,000 บาท ให้ 77 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 602 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 (ศสท.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.