การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก205 และครั้งที่ 325 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 314 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 292 ในระบบ GFMIS วงเงิน 622,390 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 269 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.192-ก.194 และครั้งที่ 281 ในระบบ GFMIS จำนวน 12,210,000 บาท ให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 5,670,000 บาท และส่วนภูมิภาค 136 หน่วยงาน เป็นเงิน 6,540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 286 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.192-ก.194 และครั้งที่ 281 ในระบบ GFMIS จำนวน 12,210,000 บาท ให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 5,670,000 บาท และส่วนภูมิภาค 136 หน่วยงาน เป็นเงิน 6,540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 286 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 286 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลาย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 275 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 282 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร (Train the Trainer) รุ่นที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 253 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2561 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 286 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลาย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 275 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 182 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1809 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (แก้ไขหนังสือ ครั้งที่ 182 ของจังหวัด ปี 2516 เป็น 2561 ค่ะ) ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 190 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วต้นแบบ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว40 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (แก้ไขใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS และรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ) ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 280 ในระบบ GFMIS วงเงิน 3,682,720 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิสาหกิจ ชุมชนแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 258 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 282 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร (Train the Trainer) รุ่นที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 253 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 283 ในระบบ GFMISเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 241 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 218-219 ในระบบ GFMIS วงเงิน 4,253,290 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 215 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 (2 กิจกรรมหลัก) ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 280 ในระบบ GFMIS วงเงิน 3,682,720 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิสาหกิจ ชุมชนแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 258 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 222-273 ในระบบ GFMIS วงเงิน 1,589,422 บาท เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จาก 17 หน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 221 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 221 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 63 วัน รวมวันเดินทาง ไป-กลับ) รายละเอียดหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/222 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 222-273 ในระบบ GFMIS วงเงิน 1,589,422 บาท เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จาก 17 หน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 221 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 221 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 63 วัน รวมวันเดินทาง ไป-กลับ) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/222 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 218-219 ในระบบ GFMIS วงเงิน 4,253,290 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 215 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 (2 กิจกรรมหลัก) ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9 ในระบบ GFMIS จำนวน 937,060 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/492-498 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 มีสำรองเงิน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.