การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
09 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ก.347 และครั้งที่ 328 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/3151, ว 536 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 (สลก.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 316 งบดำเนินงาน ให้ 83 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 469 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 294 งบรายจ่ายอื่น ให้จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/2902 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 291 จากจังหวัดชัยนาท เพื่อคืนงบประมาณโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/2895 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 292 งบดำเนินงาน จากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคืนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/2849 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 321 ให้ 32 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมล็ดพันธุ์พืชและเชื้อไรโซเบียม โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 519 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 326 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference และระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 527 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 (กพก.) ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 325 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 521 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 (กวพ.) ดาวน์โหลด
05 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 318 ให้ 31 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่จังหวัด อำเภอ ผู้รับผิดชอบด้านปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 489 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.298 - ก.300 และครั้งที่ 276 - 278 งบดำเนินงาน ให้ 137 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 456 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.311 - ก.317 และครั้งที่ 282 - 290 งบดำเนินงาน ให้ 142 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 467 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 317 งบดำเนินงาน ให้ 65 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 472 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 (สพท.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 29 – 37 จาก 9 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องผสมปุ๋ย คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 441 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 (กอป.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ให้กองคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการบุคลากรภาครัฐของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับระยะเวลา 3 เดือน (เมย.-มิย.64) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ1004/283 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2564 (แก้ไข UA) กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ก.303 - ก.304 และครั้งที่ 279 - 280 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เมษายน - มิถุนายน 2564) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 453 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.318 - ก.336 และครั้งที่ 301 - 315 งบดำเนินงาน ให้ 141 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 454 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินกู้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 29-37 งบลงทุน รายการเครื่องผสมปุ๋ย จาก 9 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 441 ลว. 23 มีนาคม 2564 (กอป.) ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 269 และครั้งที่ 273 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) และค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 ห้องประชุม 4/1 และ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 423 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กวพ.) ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสืแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 266 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 374 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 267 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และจ้างเหมารถรับจ้างนำผู้เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติการให้บริการคลินิกพืชในพื้นที่ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 425 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กอป.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.