การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 224 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมการศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1022/ว 263 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (กพร.) ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.272 และครั้งที่ 232 งบลงทุน จำนวน 9 รายการ จาก 6 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/1733 - 1738 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 233 งบดำเนินงาน ให้ 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 289 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 225 - 227 ให้ 21 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 272 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 228 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 สำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 274 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กวพ.) ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 218 งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนเพิ่มใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/1364 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 221 งบดำเนินงาน ให้จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังรวบรวมผลผลิตการเกษตรหนองม่วงไข่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/1470 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (กพก.) ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 220 งบลงทุน จำนวน 4 รายการ จาก 2 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/820 ลว. 28 มค.64 และ ที่ กษ 1004/1422 ลว. 16 กพ.64 (กผง.) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 213 ให้ 58 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและสับปะรด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 222 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 215 ให้ 8 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการทำกินการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 228 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 208 จาก 6 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/1344 - 1349 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 216 – 217 งบดำเนินงาน จากจังหวัดนครพนมคืนกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดสรรให้จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/1372-1373 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 219 งบดำเนินงาน จากจังหวัดชลบุรี เพื่อคืนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คืนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/1440 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 210 งบดำเนินงาน ให้ 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1025/214 - 215 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กขพ.) ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 209 เพื่อคืนงบประมาณเหลือจ่ายรายการค่าเช่าบ้านข้าราชการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1015/1458 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอน/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 211 - 212 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/1323 - 1327 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กวพ.) ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.252 และครั้งที่ 204-206 งบลงทุน ตัดคืน 2 รายการ และจัดสรรให้ 7 หน่วยงาน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 211 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และ กษ 1004/1281 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.253 จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/117 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 202 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 2 - 6 และค่าจ้างเหมารถยนต์ลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 198 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (กอป.) ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 201 งบลงทุน จาก 6 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/1085 - 1089 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.