การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
18 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.3 และครั้งที่ 15 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือ สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ ว 1474 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.41 และครั้งที่ 52 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1472 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.45 – ก.52 และ 55 - 65 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1494 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 54 และ ก.44 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1490 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.9 – ก.40 และครั้งที่ 21 - 51 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1457 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.3 และครั้งที่ 15 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือ สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ ว 1474 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (โอนจัดสรรในระบบ GFMIS วันที่ 11.10.2561) ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.41 และครั้งที่ 52 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1472 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.2 และครั้งที่ 16-17 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1422 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กองแผนงาน) ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1-14 และก.1 ในระบบ GFMIS ดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1421 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18-19 และครั้งที่ ก.4 -ก.5 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1436 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 789-790 ในระบบ GFMIS เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.2 และครั้งที่ 16-17 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1422 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กองแผนงาน) ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1-14 และก.1 ในระบบ GFMIS ดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1421 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18-19,ก.4 -ก.5 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1436 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 90-98 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 86 หน่วยงาน รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ภารกิจด้านการเกษตรและโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรในระดับพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1397 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 28 ในระบบ GFMIS จำนวน 3,980,290.21 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จาก 32 หน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/8980 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 772 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1365 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งอนุมัติตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จำนวน 5,689,825.31 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตัดคืนจาก 33 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.