การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.12-ก.16 และครั้งที่ 17-25 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค (6 เดือนแรก, ต.ค. 60 - มี.ค. 61) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1403 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2560 กองคลัง ขอส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ ก.25 และ 26 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1433 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกิจกรรมการจัดหาและ ฉีดสารเคมีเข้าลำต้น ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.1-ก.2 และครั้งที่ 2-5 งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง (439.8299 ล้านบาท) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1383 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.12-ก.16 และครั้งที่ 17-25 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค (6 เดือนแรก, ต.ค. 60 - มี.ค. 61) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1403 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมการจัดหาและฉีดสารเคมีเข้าลำต้น รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1405 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.5-6 และครั้งที่ 11-12 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม (ระยะ 3 เดือน) ตุลาคม -ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.9 และครั้งที่ 13-14 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2560 * แก้ไข * กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.1-ก.2 และครั้งที่ 2-5 งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง (439.8299 ล้านบาท) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1383 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.10 และครั้งที่ 15-16 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) และค่าเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1388 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.5-6 และครั้งที่ 11-12 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1376 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.9 และครั้งที่ 13-14 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1375 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 771-775 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 776-777 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 43 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 768-769 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2560 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 780-781 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1351 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 780-781 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1351 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งตัดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1346 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรร/ตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 38-39 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และครั้งที่ 763-764 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.