การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
18 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 367 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารเบญจสิริกิติ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 468 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 369 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำแห้ง) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 469 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 372 เพื่อเป๋นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหัวหน้างาน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 472 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 359 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการควบคุมศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน และการควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหินในพื้นที่ระบาดรุนแรง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 459 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 367 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารเบญจสิริกิติ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 468 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 369 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำแห้ง) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 469 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมวิจัยศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 457 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพร.) ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 360 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/3141 - 3145 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมวิจัยศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 457 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพร.) ดาวน์โหลด
05 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 359 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการควบคุมศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน และการควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหินในพื้นที่ระบาดรุนแรง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 459 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
03 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 340 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสาธารณะ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 390 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
03 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 349 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อไรโซเบียมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 392 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 349 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อไรโซเบียมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 392 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 342-343 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 407 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 338 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 377 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.340 และครั้งที่ 335 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืช รายละเอียดตามหนังสือกองขยายพันธุ์พืช ที่ กษ 1025/ว 34 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 336 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสังเคราะห์องค์ความรู้การดำเนินกิจกรรมโรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/335 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 342-343 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 407 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.347-ก.348 และครั้งที่ 344 - 345 ในระบบ GFMIS วันที่ 28.03.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) (1) ครั้งที่ ก.347 และครั้งที่ 344 งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) (2) ครั้งที่ ก.348 และครั้งที่ 345 งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 401 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (กผง.) ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณจัดสรรให้กองขยายพันธุ์พืช จะดำเนินการจัดสรรในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2562 (แก้ไขUA)กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 340 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสาธารณะ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 390 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.