การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
13 เม.ย. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 484-485 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2559) ดาวน์โหลด
13 เม.ย. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 486-487 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2559) ดาวน์โหลด
13 เม.ย. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 501-509 เพื่อดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด งวดที่ 2 ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 21 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภท. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 472 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 532 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการสัมมนาจัดทำมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลัง เรื่องระบบให้น้ำในแปลงมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 388 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 18 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 รอบที่ 2 กรณีโครงการพืชและเกษตรอื่นๆ ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 391 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 532 เพื่อดำเนินโครงการ ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 411 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.268 และ ครั้งที่ 529 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน เมษายน-กันยายน 2559 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 397 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.226-227 และ ครั้งที่ 486-487 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เมษายน-กันยายน 2559 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 396 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.229-236 และ ครั้งที่ 501-509 เพื่อดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด งวดที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 400 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2559 ด่วนทีสุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 20 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 3 กรณีโครงการพืชและเกษตรอื่นๆ ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 425 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.225 และครั้งที่ 484 - 485 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2559) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 398 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.253 - ก.259, ก.269 และครั้งที่ 510-527 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 416 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ก.241-250 และ ครั้งที่ 488-498เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น เดือนเมษายน-กันยายน 2559รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 399 ลว. 28 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 458 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 451 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการสร้างเสริมประสบการณ์นักส่งเสริมการเกษตร “หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ” (สัมมนาเข้มก่อนจบหลักสูตร) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 (ห้อง 7) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 18 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 รอบที่ 2 กรณีโครงการพืชและเกษตรอื่นๆ ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 391ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 452 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรสับปะรด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 458 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 360 ลว. 21 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.