การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 16 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 กรณีโครงการเกษตรอื่น ภายใต้มาตรการที่ 4 จำนวน 10 จังหวัด 40 โครงการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 339 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 17 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1 กรณีโครงการอาชีพนอกภาคการเกษตร ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 356 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 455 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 454 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 454 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/ว 345 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 455 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/ว 342 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 17 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภท. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 รอบที่ 1 กรณีโครงการอาชีพนอกภาคการเกษตร ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 356 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 16 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภท. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 กรณีโครงการเกษตรอื่น ภายใต้มาตรการ ที่ 4 จำนวน 10 จังหวัด 40 โครงการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 339 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 59 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 445 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 447 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกและสถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/2366-2367 ,และที่ กษ 1008/ ว 274 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 448 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซื้อขายสินค้า ของตลาดเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1011/ว 296 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 443 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชา การเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 272 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.202 และครั้งที่ 439 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 176 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 50 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 59 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 รายละเอียด ตามหนังสือที่ กษ 1010/ว 283 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 445 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 259 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
08 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 15 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภท.เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 262 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 443 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชา การเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 272 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.