การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
04 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.202 และครั้งที่ 439 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 176 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 436 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา"แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา มะม่วงไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2559" รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 230 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 49-50 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 248 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 436 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา"แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา มะม่วงไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2559" รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 230 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 15 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภท. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4 รายละเอียดตาม หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 262 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 423 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 13-14 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 201 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 423 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1560-69 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 421 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : จัดทำหลักสูตรการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องจันทาพร โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 197 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 42-45 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2559 จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 416 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 417 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตมเล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 412 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด กค.ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 410 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 7-8 ประจำปี 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 155 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 411 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการทำงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 416 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1010/ว 175 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 417 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตมเล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/1270-75 และที่ กษ 1008/ว 173 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 38-45 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2559 จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1011/ว 150 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 403 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 411 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการทำงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 166 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.