การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
08 ก.พ. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 412 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 167 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 401-402 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมสตาร์ระยอง จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 410 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 7-8 ประจำปี 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 155 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
04 ก.พ. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 12 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และครั้ง 25 - 35 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 153 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 401-402 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมสตาร์ระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 115 และที่ กษ 1008/936-838 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2559 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 403 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 116 และที่ กษ 1008/ 839-841 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 12 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และครั้ง 25 - 35 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 153 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 384 เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เครือข่ายกิจกรรมโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 22 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 376 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2559 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 376 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 78 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 368 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์และแนวทาง การปลูกพืชตามสถานการณ์น้ำต้นทุน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 364 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 2 ลว. 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
07 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 361 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการตลาดมืออาชีพ รายละเอียด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1203, ลว. 30 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
07 ม.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 368 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงสานการณ์และแนวทาง การปลูกพืชตามสถานการณ์น้ำต้นทุน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 358 เพื่อดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2559 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 7 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ระยะที่ 1) ภายใต้มาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 1606 ลว. 30 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2559 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 364 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริม การเกษตร ที่ กษ 1011/ว 2 ลว. 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 7 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ระยะที่ 1) ภายใต้มาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1030/ว 1606 ลว. 30 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 361 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการตลาดมืออาชีพ รายละเอียด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1203 ลว. 30 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณเบิกแทนกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.