การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
26 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 336 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสังเคราะห์องค์ความรู้การดำเนินกิจกรรมโรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/335 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 338 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 377 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 334 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 333 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 372 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.340 และครั้งที่ 335 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืช รายละเอียดตามหนังสือกองขยายพันธุ์พืช ที่ กษ 1025/ว 34 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 327 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 360 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 331 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 370 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 331 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 370 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 333 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 372 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 334 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 327 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 360 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 305-313 และครั้งที่ ก.309 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 317 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 297 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 267 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
08 มี.ค. 2562 แก้ไขข้อมูล ของจ.กระบี่ จ. พังงา จ.เพชรบุรี และจ.เพชรบูรณ์ กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 305-313 และครั้งที่ ก.309 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 317 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.300 และครั้งที่ 295 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 274 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 298 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 287 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 298 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 287 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 297 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 267 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.300 และครั้งที่ 295 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 274 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.292 และครั้งที่ 291 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1004/ว 249 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.