การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการสัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/13003-13007, 13057-13058, ว 1518 ลว. 15 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2558 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 357 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วจากกรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1554 ลว. 21 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 345 เพื่อดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช โดยสนับสนุนการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์และศัตรูธรรมชาติฯ กิจกรรมย่อยการจัดการศัตรูมะพร้าว ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2558 กองคลัง ขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 357 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1569 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 355 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการสัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/13003-13007, 13057-13058, ว 1518 ลว. 15 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2558 ด่วนมาก กองคลังขอส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 353 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2559 ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วจากกรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1554 ลว. 21 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2558 ด่วนมาก กองคลังขอแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 353 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนมาก ที่ กษ 1001/ว 1515 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 348 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1504 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1502 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 338-339 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในการผลิตอ้อย ระหว่างวันที่ 15-27 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 347 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : สร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1505 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 347 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : สร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1505 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 348 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1504 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 336 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1-2 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 342-343 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกร” และเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการตลาด “หลักสูตรการจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร” รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด กษ 1011/ว 1478-1479 ลว.4 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 342-343 เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกร" และ เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการตลาด "หลักสูตรการจัดการและพัฒนา ธุรกิจเกษตร" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด กษ 1011/ว 1478-1479 ลว. 4 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2558 ตามที่กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1502 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยขอให้เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2558 แล้วนั้น ขอแก้ไขเป็นเบิกจ่ายภายในมีนาคม 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.