การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
11 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 319-320 เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม-มีนาคม 2559) ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 322-324 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรุ่นที่ 1-2 ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1502 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
08 ธ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 342-343 เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกร" และ เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการตลาด "หลักสูตรการจัดการและพัฒนา ธุรกิจเกษตร" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด กษ 1011/ว 1478-1479 ลว. 4 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 338-339 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในการผลิตอ้อย ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/12492-98 และที่ กษ 1010/ว 1470 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 336 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 และ 2 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/4530, กษ 1008/124241-25 และที่ กษ 1008/ว 1461 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณเบิกแทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แก้ไข) เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 319-320 และ ก.113-114 เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม-มีนาคม 2559) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1422-1423 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 321-324 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรุ่นที่ 1-2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1416-1417 และ ที่ กษ 1004/11971-90 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 311 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิต ปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ ก.98-ก.99 และ 309-310 ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย คร้้งที่ 307 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชน โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 311 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ฯ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1337 ลว. 16 พย. 2558 ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.98-ก.99 และ 309-310 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 (งวดที่ 1 ) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/11647-11653, 11654, ว 1386 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 307 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1333 ลว. 30 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 298-299 เพื่อดำเนินงาน โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชและโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบลงทุน) ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.3-ก.32 ครั้งที่ 4-255 และครั้งที่ 290-295 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1208 ลว. 29 กันยายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 300 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ดาวน์โหลด
05 พ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 297 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดการประกวดแข่งขันด้านพืชสวน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/11019- 11020, ว 1325 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 300 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/ว 1346 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.