การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
03 พ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 298-299 เพื่อดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชและโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง รายละเอียด ตามหนังสือที่ กษ 1010/11142-52, และที่ กษ 1010/ว 1340 ลว. 2 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 297 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดการประกวดแข่งขันด้านพืชสวน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/11019- 11020, ว 1325 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบลงทุน) ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.3-ก.32 ครั้งที่ 4-255 และครั้งที่ 290-295 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1208 ลว. 29 กันยายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 274-288 และ ก.55-67 เพื่อดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1260 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.54 และครั้งที่ 272 - 273 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มี.ค. 2559) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1259 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 274-288 และ ก.55-67 เพื่อดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1260 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 289 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 268-269 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.68 และครั้งที่ 289 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1261 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 257-267 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.1-ก.2 และครั้งที่ 1-2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.54 และครั้งที่ 272 - 273 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มี.ค. 2559) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1259 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.38-45 และ 257-267 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/10076 และ ที่ กษ 1004/ว 1217 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ก.46 และ 268-269 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) รายละเอียด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/10076 และ ที่ กษ 1004/ว 1216 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1-2 และ ก.1-2 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการระหว่าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/10010-10032 และ ที่ กษ 1004/ว 1027 ลว. 29 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 90-100 และครั้งที่ 655 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 45 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 641-645 เพื่อเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น (ค่าสาธารณูปโภค) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 646-648 เพื่อดำเนินงานโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 651-652 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานราชการเพิ่มเติม ระยะเวลาการจ้างวันที่ 21-30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.