การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ครั้งที่ ก.414 และครั้งที่ 654 เงินเหลือจ่ายงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จาก 76 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ครั้งที่ ก.414 และครั้งที่ 654 เงินเหลือจ่ายงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จาก 76 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 45 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1170 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 44 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 81 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ ศบกต.ในการจัดทำเวทีชุมชน และการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 651-652 และ ก.410-411 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานราชการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างเพิ่มเติม กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน 30 อัตรา (ระยะเวลาการจ้าง 21 - 30 กันยายน 2558) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/3988-9597 ลว. 17 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 43-44 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/9575-9579, ว 1150 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 81 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ให้แก่ศบกต. ในการดำเนินการจัดเวทีชุมชนชี้แจงสถานการณ์น้ำ แนวทางการขับเคลื่อน และจัดทำแผนตามความต้องการของชุมชน พร้อมรวบรวมแผน และการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 1149 ลว. 16 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 639 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1123 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 641-645 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/9476-9486, ว 1177 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 646-648 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 1141 ลว. 15 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 639 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1123 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 628 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 618 เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในการสัมมนาผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 625 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 629 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1086 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 628 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1008/ว 1084 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 625 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรฯ วันที่ 8-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1008/ว 1066 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 618 เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1008/ว 1043 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 606 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1020 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.