การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
19 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 3-4 งบกลาง โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด พกม.1011/9458 และ พกม.1011/ว1126 ลว. 2 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 185 และครั้งที่ ก.100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1153 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 170 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยฯ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ณ เดือนฉาย รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1116-7 ลว. 1 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 171-173 และ ก.90-92 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 104/9348-59, 9371-9375 และที่ กษ 1004/ว 1114 ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557) เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1005/ว 1169 ลว. 15 ธันวาคม 2557 17/12/2557 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 185 และครั้งที่ ก.100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1153 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 184 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/9791 , ว 1156 ลว. 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 181 และ ก.97 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1004/9791 , ว 1149 ลว. 8 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 3-4 งบกลาง โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด พกม.1011/9458 และ พกม.1011/ว1126 ลว. 2 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 163 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1071 ลว. 19 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 171-173 และ ก.90-92 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 104/9348-59, 9371-9375 และที่ กษ 1004/ว 1114 ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 176 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5-6 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 1135 ลว. 3 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 160 เพื่อดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 1078 ลว. 20 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 170 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยฯ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ณ เดือนฉาย รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1116-7 ลว. 1 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 168-169 และ ก.84-85 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1004/ว 1115 ลว. 1 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 163 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1071 ลว. 19 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 160 เพื่อดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 1078 ลว. 20 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2557 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ ก.60 และ ครั้งที่ 152 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอาชีพเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ ว 1013 ลว. 10 พย. 2557 ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2557 หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2557 หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.