การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
02 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 379-380 และ ก.183-184 เพื่อเป็นค่าตอบแทน พนักงานราชการ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 404, 406-407 และที่ กษ 1004/3138-43 ลว. 30 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 12 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 13 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 289 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 290 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 279 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 43 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP จำนวน 4 รุ่น รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1011/ว 373 ลว. 25 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2558 . กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9 งบกลาง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/2804, ว 351- ว 354 ลว. 19 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 279 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 310 ลว. 10 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6-7 งบกลาง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1027/2669, 2672-2684 และที่ กษ 1007/ว 341 ลว. 17 มัีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 277 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา"เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมะม่วงเพื่อเข้าสู่การแข่งขันการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 300 , 2411-2412 ลว. 9 มีค. 2558 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 266-267 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2558 กองคลัง ขอส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 269 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/Yong Smart Farmer เข้าร่วมศึกษาดูงาน Horti ASIA 2015 และ งาน AGRI – ASIA 2015 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 295 ลว.6 มีค. 2558 ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2558 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 265 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาฯ และงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/2104-2107, ว 269 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 269 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/Yong Smart Farmer เข้าร่วมศึกษาดูงาน Horti ASIA 2015 และ งาน AGRI – ASIA 2015 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 295 ลว.6 มีค. 2558 ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2558 กค. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 266-267 และ ค. 152-153 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. รุ่น 63 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/2080-87 , กษ 1008/ว264 ลว. 2 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2558 ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 263 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.