การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ส.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 608-609 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1004/8589-98 , และที่ กษ 1004/ว 1016-19 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 606 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1020 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 602 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 990,8339-8341, ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 591 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรหลัก เรื่องการจัดระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ 8090-8094, 8095-8098 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 603 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรประจำตำบล (ศชก.) รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1006/ว 991 ลว. 13 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 602 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 990,8339-8341, ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 591 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรหลัก เรื่องการจัดระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ 8090-8094, 8095-8098 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 579 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 581 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จัดการตลาดเกษตรกร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีนาเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 582 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 926, 7720-7721 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังสงหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 522-560 งบดำเนินงาน/งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 561-563 งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 579 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1004/7571-9 และ ที่กษ 1004/ว 917 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
14 ก.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคร้้งที่ 516 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558 ณ สถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก และโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ ก.313 และครั้งที่ 518 เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 824 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 522-560 งบดำเนินงาน/งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/6910-14 และที่ กษ 1004/ว 843 ลว. 7 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 561-563 และ ก.319-320 งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/6916-17 และที่ กษ 1004/6984-85 ลว. 7 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 520 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 823 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ ก.309-ก.310 และโอนครั้งที่ 514-515 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตามมติ ครม. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/6724-6728, ว 826 ลว. 3 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.