การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
08 ก.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ ก.313 และ ครั้งที่ 518 เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 824 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
07 ก.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 508 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
07 ก.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 516 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 822 ลว. 2 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 ก.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.309-ก.310 และโอนครั้งที่ 514-515 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตามมติ ครม. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/6724-6728, ว 826 ลว. 3 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 504 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 716 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 492 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หลักสูตรการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2558 กองคลังส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 488-490 เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 504 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 716 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 492 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หลักสูตรการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 749 ลว. 18 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 445 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการศึกษาการพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/4408-4412 และ ว 555 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 444 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการรับเมล็ดพันธุ์และติดตามงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 576 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 28 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ติดตามงาน ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 436 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 438 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 443 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 439 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 440 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 442 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 683 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2558 กค.แจ้งตัดโอนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 448-477 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 444 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการรับเมล็ดพันธุ์และติดตามงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 576 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.