การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
09 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 445 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการศึกษาการพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/4408-4412 และ ว 555 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 443 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกาตร ชั้น 5 อาคาร 1 รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 687 ลว. 5 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 28 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ติดตามงาน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1027/ว 681 ลว. 4 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 438 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/5210-5214 ลว. 29 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 439 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1010/ว661 ลว. 2 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 440 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1006/ว 672 ลว. 3 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 57-58 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร(ในพื้นที่ขนาดใหญ่)ปี 2558 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 442 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 683 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 436 และ ก.277 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/5323 และที่ กษ 1004/ว 663-664 ลว. 2 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
03 มิ.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 57-58 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร(ในพื้นที่ขนาดใหญ่) ปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 636-7 ลว.27 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 53 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 587 ลว. 14 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2558 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 415 เพื่อเป็นเงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 51 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา "เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต" เนื่องในวันเกษตรกร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 575 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 413 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงกรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 549 ลว. 1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 415 เพื่อเป็นเงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 51 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา "เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต" เนื่องในวันเกษตรกร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 575 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 413 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงกรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 549 ลว. 1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 408 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1023/ว 550 ลว. 1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 50 เพืิ่อดำเนินงานโครงการวันเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.