การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
09 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 269 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/Yong Smart Farmer เข้าร่วมศึกษาดูงาน Horti ASIA 2015 และ งาน AGRI – ASIA 2015 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 295 ลว.6 มีค. 2558 ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2558 กค. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 266-267 และ ค. 152-153 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. รุ่น 63 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/2080-87 , กษ 1008/ว264 ลว. 2 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2558 ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 263 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 265 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาฯ และงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/2104-2107, ว 269 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 263 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1006/ว196 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด กค. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 262 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จ.พิษณุโลก รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ ว211 ลว. 17 ก.พ. 58 ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2558 กค.ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 256 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเครื่องจักรการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการ เกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1025/ว 203 ลว.17 กพ 2558**(ใบรายงานการโอนจัดสรรฯในระบบ GFMIS และรายละเอียดการโอนจัดสรรอยู่ใน แจ้งโอนจัดสรรฯครั้งที่ 256) ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2558 ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่253 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558/58 ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2558 กค.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 256 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเครื่องจักรการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการ เกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1025/ว 203 ลว.17 กพ 2558 ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2558 กค. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ คร้งที่ 253 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 58/59 วันที่ 17-18 กพ.58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังมือ กษ 1007/ว160 ลว. 9 กพ. 58 ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2558 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 252 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 154 ลว. 6 กพ. 2558 ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2558 ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 252 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 154 ลว. 6 กพ. 2558 (ใบรายงานการโอนในระบบ GFMIS และรายละเอียดการโอนจัดสรรอยู่ใน แจ้งโอนจัดสรรฯครั้งที่ 252) ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2558 ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 ครั้งที่ 227 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2558 ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ 223 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 56 ลว. 15 มค. 2558 ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2558 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 227 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 58 ลว. 15 มค. 2558 ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2558 กค. ขอส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ ก.116และครั้งที่ 219 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/160 และ กษ 1005/ว 24 ลว. 9 มค. 2558 ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2558 กค. ขอแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ 223 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 56 ลว. 15 มค. 2558 ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2558 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ ก.116 และครั้งที่ 219 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/160 และ กษ 1005/ว 24 ลว. 9 มค. 2558 ดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2558 กค. ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 213 "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 " **รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1216 ลว. 22 ธค. 2557** ดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2558 กค. ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 210 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1198 ลว. 18 ธค. 2557 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.