การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
12 ม.ค. 2558 กค. ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ 207เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1241 ลว. 26 ธค. 2557 ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 210 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1198 ลว. 18 ธค. 2557 ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ 207เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1241 ลว. 26 ธค. 2557 ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 18 – 21 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานโครงการเบิกแทนกรมการข้าว จำนวน 4 โครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1175, กษ 1012/9963-9966 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 181 และ ก.97 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1004/9791 , ว 1149 ลว. 8 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 184 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/9791 , ว 1156 ลว. 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556) ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาขีดความสามารถฯ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1023/9780, ว 1154 ลว. 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557) เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1005/ว 1169 ลว. 15 ธันวาคม 2557 17/12/2557 ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 18 – 21 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานโครงการเบิกแทนกรมการข้าว จำนวน 4 โครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1175, กษ 1012/9963-9966 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556) ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาขีดความสามารถฯ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1023/9780, ว 1154 ลว. 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 168-169 และ ก.84-85 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1004/ว 1115 ลว. 1 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 176 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5-6 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 1135 ลว. 3 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 3-4 งบกลาง โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด พกม.1011/9458 และ พกม.1011/ว1126 ลว. 2 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 185 และครั้งที่ ก.100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1153 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 170 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยฯ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ณ เดือนฉาย รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1116-7 ลว. 1 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2557 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 171-173 และ ก.90-92 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 104/9348-59, 9371-9375 และที่ กษ 1004/ว 1114 ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557) เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1005/ว 1169 ลว. 15 ธันวาคม 2557 17/12/2557 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 185 และครั้งที่ ก.100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1153 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 184 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/9791 , ว 1156 ลว. 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2557 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 181 และ ก.97 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1004/9791 , ว 1149 ลว. 8 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.