การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
01 พ.ค. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 408 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 526 ลว. 27 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 22 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 13-17) ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 23 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 18-20) ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 407 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (งวด 2) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 23 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 18-20) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1027/ 4228-4229, กษ 1027/4230-4234 และ กษ 1027/4235-4238 ลว. 27 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 397 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-2 เมษายน 2558 ณ สถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก และโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 396 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-5 เมษายน 2558 ณ สถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก และโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 400 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 404 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 21 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 8-12) ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 407 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร งวด 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 513 ลว. 22 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 22 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 13-17) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1027/ว 521-23 และที่ กษ 1027/4151-53 ลว. 24 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 16 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 20 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งใบรายงานการตัดโอนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.189-ก.195 และครั้งที่ 291-371 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 399 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 437 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 21 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1027/3707-3742 ลว. 16 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 14 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 4-5) ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 . กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 17 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 379-380 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.