การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 381-391 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2558) ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 290 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 394 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 404 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 455 ลว.7 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1027/3672-3676 ลว. 10 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 399 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 437 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2558 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.189-ก.195 และครั้งที่ 291-371 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 400 และก.200 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่" รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/3422-23 และ ที่ กษ 1008/ว 452 ลว. 7 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 17 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1027/ว 451 ลว. 3 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 396 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-5 เมษายน 2558 ณ สถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก และโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 421 ลว. 31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 394 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร รุ่นที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/3270-3274 ลว. 31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 381-391 และก.185-188 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/3144-54 และที่ กษ 1004/ว.408 ลว. 30 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 43 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP จำนวน 4 รุ่น ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 289 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 13 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 12 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 397 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-2 เมษายน 2558 ณ สถานที่ในเขตจังหวัดนครนายก และโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 422 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
06 เม.ย. 2558 กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 15-16 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ รายละเอียด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 350 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 14 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1027/3326-3334 ลว. 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
02 เม.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 379-380 และ ก.183-184 เพื่อเป็นค่าตอบแทน พนักงานราชการ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 404, 406-407 และที่ กษ 1004/3138-43 ลว. 30 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.