การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.292 และครั้งที่ 291 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1004/ว 249 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 287 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/1663 และ 1005/ว 226 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 288 ในระบบ GFMIS เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกล้วยไม้ (Smart Orchid Cluster) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ บูติก อำเภอเมืองเชียงราย และโรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 227 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 287 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/1663 และ 1005/ว 226 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 288 ในระบบ GFMIS เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกล้วยไม้ (Smart Orchid Cluster) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ บูติก อำเภอเมืองเชียงราย และโรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 227 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 280 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 280 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 279 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านปูรีสอร์ท ตราด จังหวัดตราด รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 165 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 263 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 158 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (กพวศ ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 279 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านปูรีสอร์ท ตราด จังหวัดตราด รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 165 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.269 และ 268 งบลงทุน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/1173-1179 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (โอนจัดสรรในระบบ GFMIS วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ) (กผง.) ดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 257 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมกรีน วิลลา กูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 159 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.227 – ก.254 และครั้งที่ 229-251 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 134 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 263 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 158 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (กพวศ) ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 257 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมกรีนวิลลา กูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 159 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 252 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 137 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 252 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 137 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.227 – ก.254 และครั้งที่ 229-251 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 134 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.178 – ก.183 และ 187 - 208 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 57 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.191 – ก.194 และครั้งที่ 219 - 220 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1001/ว 75 และ ว 77 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 (สลก.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.