การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
06 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 747 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1306 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 747 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1306 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 733 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 49 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการปัจฉิมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1288 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.551 และครั้งที่ 731-732 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1295 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 720 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน โครงการ "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1267 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 722 ในระบบ GFMIS เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ และกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1255 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.537 และครั้งที่ 714 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1258 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.551 และครั้งที่ 731-732 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1295 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 740 ให้ 23 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาระดมสมองเพื่อการสรุปบทเรียนและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 733 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 49 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการปัจฉิมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1288 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 734-736 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1307 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 718 จากส่วนกลางให้ 72 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1245 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 709-710 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1257 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 708 จากส่วนกลางให้ 29 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1240 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 718 จากส่วนกลางให้ 72 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1245 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 722 ในระบบ GFMIS เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ และกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1255 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 700 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เข้ารับรางวัลในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1197 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.528 และครั้งที่ 701-702 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1237 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และด่วนที่สุด ที่ กษ1022/8118-8123 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 (กพร.) ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 703 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1236 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 720 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน โครงการ "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1267 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.