การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 168 งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 65 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 48 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 (กอป) ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 182 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ จำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 30 - ว 31, 250 - 259 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 223 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 2 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถรับจ้างนำผู้เข้าร่วมอบรมไปเรียนรู้ยังแปลงพืชของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 98 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 223 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 2 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถรับจ้างนำผู้เข้าร่วมอบรมไปเรียนรู้ยังแปลงพืชของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 98 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 211 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สถานีเรียนรู้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 67 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.191 – ก.194 และครั้งที่ 219 - 220 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1001/ว 75 และ ว 77 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 (สลก.) ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.153 และครั้งที่ 175 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 87 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.153 และครั้งที่ 175 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 87 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2562 (แก้ไขตาราง UA)กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 168 งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 65 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.178 – ก.183 และ 187 - 208 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 57 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 211 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สถานีเรียนรู้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 67 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 48 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 (กอป) ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 180 ในระบบ GFMIS "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา “เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยพัฒนาการค้าก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2562” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการค้าและการส่งออกโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก "ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (Horizon Village & Resort) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 182 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ จำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 30 - ว 31, 250 - 259 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
10 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 180 ในระบบ GFMIS "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา “เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยพัฒนาการค้าก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2562” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการค้าและการส่งออกโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก "ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (Horizon Village & Resort) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
09 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 173 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ กษ 1023/ว 12 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
09 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.162และ179 และแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 12-18 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าวและกรมปศุสัตว์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 20 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 (สสจ) ดาวน์โหลด
07 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 173 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ กษ 1023/ว 12 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 170 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1856 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.