การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
02 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 72 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนงบประมาณโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1548 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 76 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส อ.เมือง จ.น่าน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/1460 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 77 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/ว 1583 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
01 พ.ย. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 73 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1539 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
01 พ.ย. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 69 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1542 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
01 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 75 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอส แบงค์คอก โฮเทล นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 73 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1539 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 72 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนงบประมาณโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1548 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.45 – ก.52 และ 55 - 65 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1494 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 68 ในระบบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืชระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1511 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 69 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1542 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.56 และครั้งที่ 67 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.9 – ก.40 และครั้งที่ 21 - 51 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1457 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 54 และ ก.44 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1490 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.56 และครั้งที่ 67 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 68 ในระบบ GFMIS "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืชระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1511 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.3 และครั้งที่ 15 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือ สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ ว 1474 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.41 และครั้งที่ 52 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1472 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.45 – ก.52 และ 55 - 65 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1494 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 54 และ ก.44 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1490 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.