การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
14 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.502 และครั้งที่ 671-673 งบดำเนินงาน ( 1 แผนงาน 3 โครงการ 3 กิจกรรม ) วงเงิน 4,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1169 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 665 งบดำเนินงาน วงเงิน 2,682,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และครั้งที่ ก.498 และครั้งที่ 666 วงเงิน 12,518,900 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ด่วนที่สุด กษ 1004/ว 1161 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (กผง.) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบจำนวนเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดการจัดสรรตามหนังสือดังกล่าวด้วย ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 661 ในระบบ GFMIS จำนวน 279,360 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 - 10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช โทร 0 2579 3017 ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 658 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,000 บาท ให้ 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1143 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 659 ในระบบ GFMIS จำนวน 64,800 บาท งบดำเนินงาน ให้ 19 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1133 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 658 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,000 บาท ให้ 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1143 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 650 จากส่วนกลางให้ 19 หน่วยงาน จำนวน 67,080.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Advance รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/7040 และ ที่ กษ 1008/ว 1099 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 655 ในระบบ GFMIS จำนวน 78,400 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 - 10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช โทร 0 2579 3017 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 645 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลางให้ 28 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว1097, ที่ กษ 1008/7026-7032, ที่ กษ 1008/ว 1098 และ ที่ กษ 1008/7033 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 647 ในระบบ GFMIS วงเงิน 56,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ ว 1073 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ ก.475 และ 637 งบลงทุน และครั้งที่ 639 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 68,417,500 บาท งบลงทุนและงบดำเนินงาน ให้ 43 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม รายการค่าครุภัณฑ์ และหรือสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1092 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (โดยรายละเอียดเอกสารของกผง. ได้จัดส่งทางเมล์และ fax ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในระบบ GFMIS ด้วย) ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 646 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,886,730 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปี 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1080 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 645 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลางให้ 28 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว1097, ที่ กษ 1008/7026-7032, ที่ กษ 1008/ว 1098 และ ที่ กษ 1008/7033 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 650 จากส่วนกลางให้ 19 หน่วยงาน จำนวน 67,080.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Advance รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/7040 และ ที่ กษ 1008/ว 1099 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ ก.475 และ 637 งบลงทุน และครั้งที่ 639 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 68,417,500 บาท งบลงทุนและงบดำเนินงาน ให้ 43 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม รายการค่าครุภัณฑ์ และหรือสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1092 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (โดยรายละเอียดเอกสารของกผง. ได้จัดส่งทางเมล์และ fax ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแล้ว) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงาน download file ที่แนบและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในระบบ GFMIS ด้วย ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 638 ในระบบ GFMIS วงเงิน 487,140.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1085 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 646 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,886,730 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปี 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1080 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 647 ในระบบ GFMIS วงเงิน 56,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ ว 1073 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 638 ในระบบ GFMIS วงเงิน 487,140.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1085 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 630 ในระบบ GFMIS จำนวน 350,000 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1-10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนหนังสือรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช กลุ่มควบคุมคุณภาพและโรงงาน โทร 0 2579 3852 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.