การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
02 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 2-3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1836 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (สสจ) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 160 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1817 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (สพท) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 165 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1858 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 156 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1834 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (สพท) ดาวน์โหลด
02 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 166 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ กษ 1006/ว 1858 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 163 – 164 เพื่อเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1837 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 170 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1856 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 159เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1844 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กพวศ) ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.134 และครั้งที่ 146 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1825 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 158 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1862 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 165 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1845 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 166 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1858 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 163 – 164 เพื่อเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1837 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 160 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1817 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (สพท) ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 159เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1844 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กพวศ) ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 156 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1834 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (สพท) ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 158 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1862 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 2-3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1836 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (สสจ) ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.134 และครั้งที่ 146 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1825 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 148 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งวดที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1794 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (กพวศ) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.