การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 599 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 900 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 600 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้กระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R) ปี 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 911 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2562 กองคลัง (ขอแก้ไข UA) แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 557 - 558 เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 920 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (กอป.) (สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างรหัส หากเสร็จสิ้นกองคลังจะเร่งโอนจัดสรรให้โดยด่วนต่อไป) ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.502 และครั้งที่ 513 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 876 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานและติดตามสถานน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1005/ว 9921 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.501 และครั้งที่ 511 - 512 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/6169 - 6204 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 559 -560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 72 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 899 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 599 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 900 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 600 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้กระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R) ปี 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 911 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 533 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 878 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 531 เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 873 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 500 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป๋นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 – 9 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 821 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2562 (ขอแก้ไขเอกสารแนบ) กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.501 และครั้งที่ 511 - 512 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะค่าซ่อมแซม และค่าวัสดุต่าง ๆ) และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/6169 - 6204 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.502 และครั้งที่ 513 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 876 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
08 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 507 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 862 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 498 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 831 - ว 832 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
03 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 500 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป๋นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 – 9 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 821 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
03 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 493 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 816 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
03 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 487 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าวน้ำหอม ขนุน มะม่วง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 811 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 497 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 800 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (สสจ..) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.