การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
19 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 150 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1001/ว 1793 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 144 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1789 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 147 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1800 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 150 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1001/ว 1793 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 148 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งวดที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1794 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (กพวศ) ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 134-135 และ ก.121-ก.122 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1772 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 144 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1789 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 147 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1800 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 130 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 1761 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 136 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Core Team) ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1768 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 129 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1010/11985-87, 11988-11992 และ 11993 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 136 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Core Team) ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุดที่ กษ 1008/ว 1768 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 134-135 และ ก.121-ก.122 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1772 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 125 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1756 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
06 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMISครั้งที่ 130 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1761 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
06 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 129 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/11985-87, 11988-11992 และ 11993 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 125 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1756 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMISครั้งที่ 122 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 11011/ว 1723 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 115 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1700 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (กวพ.) ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 116 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1707 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.