การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
11 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 762 และ ก.570 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 78 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1323 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 755 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือ จัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook หรือแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 1284 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2561 กองคลัง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 763 จากส่วนกลางให้ 13 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกการปฏิรูปภาคเกษตร และเข้ารับรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1351 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 767 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1354 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ระหว่าง วันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1343 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ดังนี้ (1) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 760, (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 761 และ (3) เงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 87 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 740 ให้ 23 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาระดมสมองเพื่อการสรุปบทเรียนและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 734-736 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1307 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 755 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือ จัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook หรือแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 1284 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 747 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1306 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 747 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1306 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 733 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 49 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการปัจฉิมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1288 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.551 และครั้งที่ 731-732 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1295 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 720 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน โครงการ "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1267 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 722 ในระบบ GFMIS เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ และกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1255 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สลก.) ดาวน์โหลด
03 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.537 และครั้งที่ 714 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1258 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.551 และครั้งที่ 731-732 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1295 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 740 ให้ 23 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาระดมสมองเพื่อการสรุปบทเรียนและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 733 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 49 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการปัจฉิมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1288 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 734-736 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1307 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 718 จากส่วนกลางให้ 72 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1245 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.