การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
15 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 91 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1630 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 87 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1618 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 88 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1617 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 94 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องศัตรูพืชมะพร้าวและการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1636 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 95 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1639 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 97 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1640 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 98 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 - 4 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 91 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1630 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 89 ในระบบ GFMIS หลักสูตรที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และหลักสูตรที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้จัดการตลาดมืออาชีพ โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1613 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 90 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1635 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 86 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดการศัตรูผัก ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้ หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1597 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 88 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1617 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 89 ในระบบ GFMIS หลักสูตรที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และหลักสูตรที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้จัดการตลาดมืออาชีพ โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1613 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
09 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 87 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1618 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
08 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 86 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดการศัตรูผัก ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1597 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) แก้ไขโอนของจ.อำนาจเจริญ เป็นจัดสรรให้จ.สงขลา ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.76 และครั้งที่ 83 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง รายละเอียดตามหนังสือกองขยายพันธ์พืช ด่วนที่สุด ที่ กษ 1025/ว 132 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (กขพ.) ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 75 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอส แบงค์คอก โฮเทล นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (กสว.) ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 77 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/ว 1583 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 76 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส อ.เมือง จ.น่าน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/1460 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 72 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนงบประมาณโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1548 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.