การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
20 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 665 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และครั้งที่ ก.498 และครั้งที่ 666 เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ด่วนที่สุด กษ 1004/ว 1161 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (กผง.) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบจำนวนเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดการจัดสรรตามหนังสือดังกล่าวด้วย ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 680 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลางให้ 35 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาสินค้าเกษตรไทย “งานเกษตรสร้างชาติ” รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 689 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1185 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 688 ในระบบ GFMIS จำนวน 189,404,500 บาท ให้ 38 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/ว 1194 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 687 ในระบบ GFMIS วงเงิน 83,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 รายละเอียดตาม หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1173 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.502 และครั้งที่ 671-673 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1169 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 674-679 ในระบบ GFMIS งบดำเนินงาน ( 2 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 โครงการ 5 กิจกรรม) วงเงิน 8,524,087 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1178 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (กผง.) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินงบประมาณใน webonline กับรายละเอียดตามหนังสือและเอกสารจัดสรรงบประมาณดังกล่าวของกองแผนงาน ที่ได้แจ้งทางเมล์ของหน่วยงานท่านแล้ว (แก้ไขการจัดสรรของ สสก. 2 ราชบุรี, สสก. 6 เชียงใหม่, ที่สูงพะเยา, ที่สูงกาญฯ และศสพ.น่าน ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 680 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลางให้ 35 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาสินค้าเกษตรไทย “งานเกษตรสร้างชาติ” รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 1175 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.502 และครั้งที่ 671-673 งบดำเนินงาน ( 1 แผนงาน 3 โครงการ 3 กิจกรรม ) วงเงิน 4,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1169 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 665 งบดำเนินงาน วงเงิน 2,682,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง และครั้งที่ ก.498 และครั้งที่ 666 วงเงิน 12,518,900 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ด่วนที่สุด กษ 1004/ว 1161 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (กผง.) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบจำนวนเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดการจัดสรรตามหนังสือดังกล่าวด้วย ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 661 ในระบบ GFMIS จำนวน 279,360 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 - 10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช โทร 0 2579 3017 ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 658 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,000 บาท ให้ 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1143 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 659 ในระบบ GFMIS จำนวน 64,800 บาท งบดำเนินงาน ให้ 19 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1133 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 658 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,000 บาท ให้ 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1143 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 650 จากส่วนกลางให้ 19 หน่วยงาน จำนวน 67,080.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Advance รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/7040 และ ที่ กษ 1008/ว 1099 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 655 ในระบบ GFMIS จำนวน 78,400 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 - 10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช โทร 0 2579 3017 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 645 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลางให้ 28 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว1097, ที่ กษ 1008/7026-7032, ที่ กษ 1008/ว 1098 และ ที่ กษ 1008/7033 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
02 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 647 ในระบบ GFMIS วงเงิน 56,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ ว 1073 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ ก.475 และ 637 งบลงทุน และครั้งที่ 639 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 68,417,500 บาท งบลงทุนและงบดำเนินงาน ให้ 43 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม รายการค่าครุภัณฑ์ และหรือสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1092 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (โดยรายละเอียดเอกสารของกผง. ได้จัดส่งทางเมล์และ fax ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในระบบ GFMIS ด้วย) ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 646 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,886,730 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปี 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1080 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.