การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 596 ในระบบ GFMIS วงเงิน 156,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 909 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 599 ในระบบ GFMIS วงเงิน 2,634,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 922 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนเปลี่ยนแปลง/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS วงเงิน 6,913,900 บาท งบลงทุน และงบดำเนินงาน ให้ 17 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง (1) ครั้งที่ ก.393-ก.394 และครั้งที่ 538-552 งบลงทุน วงเงิน 5,680,600 บาท และ (2) ครั้งที่ 556 งบดำเนินงาน วงเงิน จำนวน 1,233,300 บาท รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/4886-4901 ลว. 30 พฤษภาคม 2561 (กผง.) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 561 ในระบบ GFMIS วงเงิน 29,657,290 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/195 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (กพร. โทร 0 2940 6074) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนีงสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 579 จำนวน 9,949,390.- บาท ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 868 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 582 จำนวน 770,000.- บาท ให้ 86 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 897 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 596 ในระบบ GFMIS วงเงิน 156,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 909 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 597 ในระบบ GFMIS จำนวนเงิน 73,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม บทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 920 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 576 และ ครั้งที่ ก. 408 จำนวน 3,428,300.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 865 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 582 จำนวน 770,000.- บาท ให้ 86 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 897 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 592 และ ก.424 ในระบบ GFMIS จำนวน 38,388,200.- บาท ให้กองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 18 ในระบบ GFMIS งบกลาง งบดำเนินงาน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 808 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 560 ในระบบ GFMIS วงเงิน 541,900 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/5012-5018 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ ที่ กษ 1008/ว 827 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 581 ในระบบ GFMIS วงเงิน 169,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร (Home&House Care) ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 882 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 574 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,100.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ให้หน่วยงาน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 813 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 575 ให้ 77 จังหวัด จำนวน 1,131,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 860 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 562-571 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง (โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/5034 ลว 31 พ.ค. 2561 เพิ่มครั้งที่ 570 ศขพ. 9 (ครบ 10 ศขพ.) ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 576 และ ครั้งที่ ก. 408 จำนวน 3,428,300.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 865 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 573 จำนวน 1,125,000.- บาท ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในศูนย์ปฏิบัติการ 50 ศูนย์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 856 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 573 จำนวน 1,125,000.- บาท ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในศูนย์ปฏิบัติการ 50 ศูนย์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 856 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.