การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
11 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.3 และครั้งที่ 15 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือ สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ ว 1474 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (โอนจัดสรรในระบบ GFMIS วันที่ 11.10.2561) ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.41 และครั้งที่ 52 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1472 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.2 และครั้งที่ 16-17 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1422 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กองแผนงาน) ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1-14 และก.1 ในระบบ GFMIS ดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1421 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18-19 และครั้งที่ ก.4 -ก.5 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1436 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 789-790 ในระบบ GFMIS เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.2 และครั้งที่ 16-17 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1422 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กองแผนงาน) ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1-14 และก.1 ในระบบ GFMIS ดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1421 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18-19,ก.4 -ก.5 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1436 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 90-98 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 86 หน่วยงาน รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ภารกิจด้านการเกษตรและโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรในระดับพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1397 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 28 ในระบบ GFMIS จำนวน 3,980,290.21 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จาก 32 หน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/8980 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 772 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1365 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งอนุมัติตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จำนวน 5,689,825.31 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตัดคืนจาก 33 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ระหว่าง วันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1343 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ดังนี้ (1) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 760, (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 761 และ (3) เงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 87 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 767 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1354 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 (สพท.) ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 763 จากส่วนกลางให้ 13 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกการปฏิรูปภาคเกษตร และเข้ารับรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1351 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 772 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1365 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 762 และ ก.570 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 78 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1323 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.