การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
02 ก.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.483 - ก.484 และครั้งที่ 479 - 480 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/5607 - 5638 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (กกจ.) ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 498 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 831 - ว 832 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
01 ก.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 493 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 816 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 485 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 808 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (สสจ..) ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 487 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าวน้ำหอม ขนุน มะม่วง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 811 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 472 งบลงทุน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/5208-5223 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.483 - ก.484 และครั้งที่ 479 - 480 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/5607 - 5638 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (กกจ.) ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 477 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 771 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
26 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 471 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมเสวนาพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การเด้น กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 761 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 476 งบลงทุน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/5434-5440 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และ ที่ กษ 1004/563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 477 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 771 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 473 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/ว 758 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 464 ในระบบ GFMIS ให้ 38หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1011/ว 736 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 471 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมเสวนาพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การเด้น กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 761 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 472 งบลงทุน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/5208-5223 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 473 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/ว 758 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 465 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการเข้ารับการอบรมตามโครงการ “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่อบรมตามกลุ่มจังหวัด ทั้ง 6 ภาค ของกรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 739 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 463 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 734 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 463 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 734 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 กองคลังแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 461 ในระบบ GFMIS ให้ 8หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในการเข้าร่วมประชุมชา – กาแฟ นานาชาติ “Tea & Coffee International Symposium 2019” ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.