การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 พ.ย. 2561 **ระงับ** แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 115 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1700 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (กวพ.)
22 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 112 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานไม้ผล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1676 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 105 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1653 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 109 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1668 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 98 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 - 4 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 109 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1668 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 90 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1635 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 95 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1639 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 105 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1653 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 94 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องศัตรูพืชมะพร้าวและการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1636 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 97 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1640 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.)) ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 106 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1661 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 91 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1630 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 87 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1618 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 88 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1617 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 94 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องศัตรูพืชมะพร้าวและการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1636 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (กอป.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 95 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1639 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 97 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1640 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กพก.) ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 98 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 - 4 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 91 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม (โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1630 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.