การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
12 มิ.ย. 2562 กองคลังแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 464 ในระบบ GFMIS ให้ 38หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวิชรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร(สสจ.) ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 465 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการเข้ารับการอบรมตามโครงการ “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่อบรมตามกลุ่มจังหวัด ทั้ง 6 ภาค ของกรมวิชาการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 739 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 68 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรกรแปรรูป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1023/ว 688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 455 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางราชการของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 691 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 454 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 661 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 455 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางราชการของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 691 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 454 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1008/ว 661 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 449 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบ รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1009/ว 644 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 452 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 673 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 452 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 673 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 447 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช Open House เปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1025/551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 447 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช Open House เปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1025/551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 446 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 1009/ว 656 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 441 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 631 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 445 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 640 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 416-417 งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 566 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 441 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 631 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (กอป.) ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 439 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร และการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว558 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 433 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 587 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 431 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่การจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 574 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.