การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
15 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 433 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1006/ว 587 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (กวพ.) ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 423 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.395 และครั้งที่ 418 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 587 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (กผง.) ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 416-417 งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 566 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 414 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันผึ้งโลก (World Bee Day) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 530 และ ที่ กษ 1011/3754 - 3757 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 419 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2562 กอกองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 423 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (สพท.)งคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 423 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 414 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันผึ้งโลก (World Bee Day) ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/ว 530 และ ที่ กษ 1011/3754 - 3757 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 (สสจ.) ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.395 และครั้งที่ 418 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 571 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 411 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หลักสูตร ระหว่างวันพุธที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 529 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 408 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการประเมินศักยภาพ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 534 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 411 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หลักสูตร ระหว่างวันพุธที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 529 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 (สพท.) ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 408 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการประเมินศักยภาพ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 534 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 (กสว.) ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 385 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1005/ว 515 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 381 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 502 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 382 เพื่อเป็นเงินรางวัลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 519 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 381 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 502 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 382 เพื่อเป็นเงินรางวัลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว 519 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (กพก.) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 385 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1005/ว 515 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 360 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/3141 - 3145 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (กพวศ.) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.