หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
13 มี.ค. 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินๆไม่เกิน 500,000 บาท ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง" ตามะระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 แนวทางการปฎิบัติงานในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังดำเนินการแล้วไม่เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 และจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว144 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ารักษาพยายาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2561 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2561 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2560 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2560 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2560 การรายงานวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2560 การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรนิกส์ (e-Government : e-GP) ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2560 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว1180 ลว.22 ส.ค.60 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.