หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ก.ย. 2561 เรื่อง ขอให้จัดทำการรับส่งทรัพย์สินราชการ ณ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2561 เรื่อง ประกาศกระทรงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2561 การตรวจนับและรายงานวัสดุคงคลัง ณ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2561 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 53 ลงวันที่ 24 พ.ค. 61 ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2561 เรื่อง พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย 'งานก่อสร้าง' ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2561 เรื่อง แนงทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 เรื่อง จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2561 เรื่อง ชี้แจงการบังคับใช้หรือทบทวนสิทธิตามความในกฏกระทรวง ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.