หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
31 มี.ค. 2558 วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 การเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2558 รายงานวัสดุคงคลัง ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2558 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2558 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2557 แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2557 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
26 พ.ย. 2557 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2557 กค 0421.3/ว 94 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2557 กค 0421.3/ว 104 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2557 กค 0421.3/ว 107 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2557 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2557 สำรวจและยืนยันข้อมูลอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2557 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2557 เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2557 เรื่องวิธีการเรียกรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web omline ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.