หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ก.ย. 2557 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ศูนย์ปฏิบัติการ) ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2557 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กษ 1003/ว 781 ลว 15 ก.ย 57) ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2557 รายงานวัสดุคงคลัง 2/2557 (กษ 1003/ว 731 ลว. 8 ก.ย. 57) ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2557 เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ใน GFMIS Web online ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2557 ขอให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์และการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบริจาค (รายชื่อหน่วยงานดังไฟล์แนบ) ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2557 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2557 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2557 กค 0420.5/ว 65 เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2557 กองคลังแจ้ง เรื่องการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ของต้นทุนผลผลิต ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2557 การตรวจสอบและการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยกยอดเข้าระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2557 นร 0709/ว 41 ลว.26 พ.ค. 2557 เรื่อง เพิ่มเติมรายการอัตราค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2557 กษ 1003/ว 160 เรื่องขอส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2557 กองคลัง เรื่องสำรวจและยืนยันข้อมูลอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งลูกสร้าง หนังสือที่ กษ 1003/ว 98 ลว. 4 เม.ย. 2557 (ภายในวันที่ 28 เมษายน 2557) ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2557 กค 0406.5/ว 106 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.