หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 เม.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561 การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแลพการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคืนคลังกรณีมีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบสอิ เล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินๆไม่เกิน 500,000 บาท ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง" ตามะระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 แนวทางการปฎิบัติงานในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังดำเนินการแล้วไม่เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 และจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว144 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ารักษาพยายาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2561 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2561 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2560 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2560 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2560 การรายงานวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.