หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
15 ก.ย. 2560 การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรนิกส์ (e-Government : e-GP) ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2560 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว1180 ลว.22 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2560 การจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง ณ 31 มี.ค.60 ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2559 ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทียบตำแหน่ง ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2559 การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2559 การจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง(I) ณ 30 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2559 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2559 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2559 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2559 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2559 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2559 บัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2559 ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.