หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
05 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน โครงการประกวดคลิปสั้น "เกษตรกรรมสู่ภัยแล้ง" ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2559 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2559 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2559 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2559 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)" ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2559 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2559 ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ ดาวน์โหลด
04 พ.ค. 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย (รายละเอียดบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถ Download ได้ที่ http://www.bb.go.th สำนักงบประมาณ) ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2559 แนวทางในการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2559 สำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากการละเมิด ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2559 การจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง (I) 1/2559 ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2559 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2559 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2558 การประกาศอัตราดอกเบียเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2558 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
23 ต.ค. 2558 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2558 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซืื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.