หนังสือเวียน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
10 ก.ย. 2558 รายงานวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2558 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2558 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2558 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2558 คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2558 วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2558 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2558 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2558 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2558 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2558 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2558 แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.