ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

 

การเงิน การคลัง
1. แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
4. ใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิต ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน (เงินยืมราชการ) ดาวน์โหลด
6.แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนพิเศษ(แบบ กค.2) ดาวน์โหลด
7.แบบงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายเงิน (แบบ กค.1) ดาวน์โหลด
8.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ดาวน์โหลด
9.แบบฟอร์มสัญญายืมเงินบัตรเครดิตราชการ ดาวน์โหลด
10.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ดาวน์โหลด
11.ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) ดาวน์โหลด
12. ใบสมัครใช้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มหนังสือขอให้ปลดล๊อคหรือกำหนดรหัสการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
14. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
15. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบใบสำคัญเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
16. แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ดาวน์โหลด
17.แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ดาวน์โหลด
18.แบบใบแจ้งการชำระเงิน (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลด
19.แบบใบแจ้งการชำระเงิน เบิกเกินส่งคืน (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลด
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ
1. วิธีการเรียกพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต ดาวน์โหลด
3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต ดาวน์โหลด
4. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
5. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มบำนาญ ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์มรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์ม กบข. สะสมส่วนเพิ่ม/ยกเลิก สะสมส่วนเพิ่ม ดาวน์โหลด
12. รหัสเงินเพิ่ม เงินลด ข้าราชการ ดาวน์โหลด
13. รหัสเงินเพิ่ม เงินลด ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
 NEW 14. รหัส GFMIS เบิกเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 NEW 15. แบบฟอร์ม กสจ. สะสมเพิ่ม/ยกเลิกสะสมส่วนเพิ่ม ดาวน์โหลด
งานงบประมาณ
1. แบบฟอร์มการปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ ดาวน์โหลด
3. แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ กษ 1003/ว1101 ลว.9 ก.ย.54 ดาวน์โหลด
4. หลักเกณฑ์การขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
5. ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ กษ 1003/ว1318 ลว.23 พ.ย.54 ดาวน์โหลด
6. การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร กษ 1002/ว1180 ลว.22 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
7.คำสั่งกรมฯ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
8.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
10.กฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
11.คำสั่งกรมฯ ที่ 890/2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลด
12.คำสั่งกรมฯ ที่ 969/2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ดาวน์โหลด
13.ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่มา…กรมที่ดิน ดาวน์โหลด
14.ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มา…กรมที่ดิน ดาวน์โหลด
15.คู่มือการจำหน่ายพัสดุ ดาวน์โหลด
แบบการขอใช้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง
 แบบการขอใช้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.