ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

 

การเงิน การคลัง
1. แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
4. ใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิต ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน (เงินยืมราชการ) ดาวน์โหลด
6.แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนพิเศษ(แบบ กค.2) ดาวน์โหลด
7.แบบงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายเงิน (แบบ กค.1) ดาวน์โหลด
8.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ดาวน์โหลด
9.แบบฟอร์มสัญญายืมเงินบัตรเครดิตราชการ ดาวน์โหลด
10.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ดาวน์โหลด
11.ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) ดาวน์โหลด
12. ใบสมัครใช้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มหนังสือขอให้ปลดล๊อคหรือกำหนดรหัสการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
14. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
15. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบใบสำคัญเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
16. แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ดาวน์โหลด
17.แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ดาวน์โหลด
 NEW 18.แบบใบแจ้งการชำระเงิน (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลด
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ
1. วิธีการเรียกพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต ดาวน์โหลด
3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต ดาวน์โหลด
4. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
5. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มบำนาญ ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์มรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์ม กบข. สะสมส่วนเพิ่ม/ยกเลิก สะสมส่วนเพิ่ม ดาวน์โหลด
12. รหัสเงินเพิ่ม เงินลด ข้าราชการ ดาวน์โหลด
13. รหัสเงินเพิ่ม เงินลด ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
 NEW 14. รหัส GFMIS เบิกเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
 NEW 15. แบบฟอร์ม กสจ. สะสมเพิ่ม/ยกเลิกสะสมส่วนเพิ่ม ดาวน์โหลด
 NEW 16. ใบแจ้งการชำระคืน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ดาวน์โหลด
งานงบประมาณ
1. แบบฟอร์มการปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS (mapping) ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ ดาวน์โหลด
3. แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ กษ 1003/ว1101 ลว.9 ก.ย.54 ดาวน์โหลด
4. หลักเกณฑ์การขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
5. ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ กษ 1003/ว1318 ลว.23 พ.ย.54 ดาวน์โหลด
6. การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร กษ 1002/ว1180 ลว.22 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
7.คำสั่งกรมฯ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
8.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
10.กฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
11.คำสั่งกรมฯ ที่ 890/2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลด
12.คำสั่งกรมฯ ที่ 969/2560 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ดาวน์โหลด
13.ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่มา…กรมที่ดิน ดาวน์โหลด
14.ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มา…กรมที่ดิน ดาวน์โหลด
15.คู่มือการจำหน่ายพัสดุ ดาวน์โหลด
แบบการขอใช้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง
 แบบการขอใช้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.