ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ส.ค. 2562 ข่าวด่วน เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.) ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว884 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2562 กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2561 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีโดย scan เอกสารส่งทาง E-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2562 การพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนและเป้าหมาย ตามมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (เป้าหมายร้อยละ 61.58) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยด่วน ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว516 และ ที่ กษ 1003/ว517 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (ศูนย์ขยายฯ ส่วนกลาง สสก.1 สสก.2 สสก.3) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว516 และ ที่ กษ 1003/ว517 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 (สสก.4 สสก.5 สสก.6) ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562 ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562 ข่าวด่วน เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.) ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตามแบบที่แจ้ง และส่งกลับถึงกลุ่มงบประมาณ กองคลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Finance40@doae.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมร่วมตอบแบบสอบถาม ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว ส่งข้อมูลพร้อมสำเนาใบแจ้งหนี้มายังกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงกลุ่มงบประมาณ กองคลัง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว1841 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว1841 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2561 การส่งรายงานการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.