ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
16 ก.พ. 2564 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) ขอเชิญประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2564 กษ 1003/ว 203 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2564 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 78 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว1709 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2563 กษ 1003/ว 1670 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรื่อง การรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2563 แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้สมัครบริการเพิ่มเติมของบัญชีเงินฝากธนาคาร โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯ (COVID-19) ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2563 เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว1309 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1028 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว 69 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2563 กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว 800 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด สรุปรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ 62 พ. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร รหัส N1049 เพื่อใช้ประกอบการ mapping ข้อมูลรหัสงบประมาณ กิจกรรม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 320 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด (แก้ไขเอกสารแนบ) ข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (mapping) ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2563 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรมการทำงานย่อย เพื่อใช้ประกอบการเตรียมเบิกหักผลักส่ง (Mapping) ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งซักซ้อม (ส่วนกลาง) เกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Mapping) ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 1003/ว136 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2562 ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งซักซ้อม (ส่วนภูมิภาค) เกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (Mapping) ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 1003/ว137 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2562 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1440/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.