ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
11 มี.ค. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2559 ขอให้หน่วยงานตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณวัสดุและครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 13 มกราคม 2559 ส่งถึงกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finance40@doae.go.th หรือทางโทรสาร 02-5797526 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ให้กลุ่มงบประมาณ กองคลังโดยด่วนก่อน ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2559 ข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2559 กองคลังขอแจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 60 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2559 ด่วนที่สุด กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2558 และรายงาน ผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีทางโทรสาร 0 2579 3738 หรือ scan เอกสารส่งทาง e-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2558 ซักซ้อมมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2558 แจ้งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันวิกฤติภัยแล้งตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้งปี 2558/2559 (เฉพาะรายการที่เลขสำรองเงินขึ้นต้นด้วยเลข 8 ) ขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ณ วันที่ 22 ต.ค. 2558 ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 ด่วนที่สุด รายละเอียด(เลขที่เอกสารสำรองเงิน) งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ทั่วประเทศ ในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยงานทุกรายการ เมื่อได้เลขสำรองเงินแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานทราบทันที ทั้งนี้ หน่วยงานควรเตรียมกรอกแบบแจ้งรายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้ก่อน เมื่อทราบเลขที่เอกสารสำรองเงินแล้ว ให้นำไปกรอกเพิ่มเติม และส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
29 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังขอแจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1203 ลว. 29 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งแบบใบแจ้งการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใช้จ่ายภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง 22 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้หน่วยงาน (เกษตรจังหวัด ผอ.เขต หรือผู้รักษาราชการแทน) เพื่อโปรดลงนามแล้วขอให้ Fax กลับ 02-5797526 ถึงคุณเดือนณะภา ภายใน 29 กันยายน 2558 และดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงส่งให้กองคลังต่อไป ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2558 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2558 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2558 กองคลังแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 596 ลว. 18 พ.ค.58 ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2558 กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 149 ลว.6 ก.พ. 58 ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.