ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
22 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ณ วันที่ 22 ต.ค. 2558 ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 ด่วนที่สุด รายละเอียด(เลขที่เอกสารสำรองเงิน) งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ทั่วประเทศ ในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยงานทุกรายการ เมื่อได้เลขสำรองเงินแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานทราบทันที ทั้งนี้ หน่วยงานควรเตรียมกรอกแบบแจ้งรายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้ก่อน เมื่อทราบเลขที่เอกสารสำรองเงินแล้ว ให้นำไปกรอกเพิ่มเติม และส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
29 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังขอแจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1203 ลว. 29 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2558 ด่วนที่สุด กองคลังส่งแบบใบแจ้งการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าใช้จ่ายภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง 22 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้หน่วยงาน (เกษตรจังหวัด ผอ.เขต หรือผู้รักษาราชการแทน) เพื่อโปรดลงนามแล้วขอให้ Fax กลับ 02-5797526 ถึงคุณเดือนณะภา ภายใน 29 กันยายน 2558 และดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงส่งให้กองคลังต่อไป ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2558 การรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2558 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2558 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2558 กองคลังแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 596 ลว. 18 พ.ค.58 ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2558 กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 149 ลว.6 ก.พ. 58 ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2558 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2558 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2558 กองคลัง ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2557 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีทางโทรสาร 0-2579-3738 หรือ scan เอกสารและส่งทาง e-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1103 ลว.27 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2557 กองคลัง แจ้งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติในระบบ GFMIS แล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2557 สำรวจและยืนยันข้อมูลอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2557 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.