ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
09 ก.พ. 2558 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2558 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2558 กองคลัง ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2557 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีทางโทรสาร 0-2579-3738 หรือ scan เอกสารและส่งทาง e-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1103 ลว.27 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2557 กองคลัง แจ้งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติในระบบ GFMIS แล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2557 สำรวจและยืนยันข้อมูลอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2557 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2557 กองคลัง แจ้งเรื่องการปรับหมวดรายจ่าย J7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งรหัสงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2557 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2557 แบบฟอร์มขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะ และต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยงานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2557 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2557 กองคลัง ขอแจ้งเรื่องการปรับหมวดรายจ่าย J7 ในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2557 กองคลังขอเชิญ จังหวัด/เขต/ศูนย์ รับฟังการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยผ่านระบบ SSNET ในวันศุร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2557 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2557 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2557 รายงานการปรับหมวดรายจ่าย ( J7 ) ในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2557 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2557 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2557 กสก. อนุมัติให้ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรเบิกจ่าย ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.