ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง กองคลัง ขอแจ้งรหัสบัญชีย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1204 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2561 ข่าวด่วน เรื่อง กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือ กษ 1003/ว 1186 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2561 ข่าวด่วน กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1170 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2561 ข่าวด่วน เชิญหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ดาวน์โหลด
19 ก.ค. 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงขั้นตอนการรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเกษตรกร ผ่านระบบ KTB Corporate Online ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) และถ่ายทอดสดทางระบบ Intranet เว็บไซต์ ssnet ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2561 คู่มือการใช้งานระบบ Spreadsheet สำหรับการส่งรายงานข้อมูลการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเกษตรกรผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดหนังสือที่ กษ 1003/ว769 ลงวันที่ 21 พ.ค. 61 ที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง 1.เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 63.88 ตามบัญชีแนบ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561 ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2.หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561) หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2561 ขอให้ส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง 1.เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 60.57 ตามบัญชีแนบ (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม2561) ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2.หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2561 เอกสารประกอบ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) และถ่ายทอดสดทางระบบ Intranet เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง 1.เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 53.51 ตามบัญชีแนบ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2.หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง 1.เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 50.40 ตามบัญชีแนบ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2.หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ) แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว477 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด (เพิ่มเติม) เรื่อง 1.เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 47.79 ตามบัญชีแนบ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2.หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 หากก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา (มือ)แล้ว ให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS (PO) ทันที ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังดำเนินการแล้วไม่เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 และจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว144 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว383 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2561 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด 1.ผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 44.43 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2.หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เข้าระบบ GFMIS ทันที ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.