ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
28 ก.พ. 2561 กองคลังขอแจ้งให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชี กองคลัง ทาง E-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันพุธที่ 7 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด 1.ผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 40.72 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 2.หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เข้าระบบ GFMIS ทันที ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2561 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561***1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ผลเบิกจ่าย ปี 2561 (ภาพรวม) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 37.62 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561***2.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 หากก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ทำ บส.01 เข้าระบบ GFMIS ทันที ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2561 กองคลังขอแจ้ง เรื่องการบันทึกรายการตรวจรับในระบบ GFMIS และการส่งเอกสารหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 169 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) ดาวน์โหลด
10 ม.ค. 2561 กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2560 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชี โดย scan เอกสารส่งทาง E-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2560 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2560 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1740 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1717 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ผลคะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2560 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2560 กองคลัง แจ้งการจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบ GFMIS จากสำนักงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2560 ขอแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1353 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 1280 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเผยแพร่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกองคลัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2560 รายชื่อส่งเอกสารกำหนดรหัส KTB Online ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2560 ให้ตรวจสอบคำสั่งผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ กองคลัง กรส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2560 เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.