ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
11 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2560 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเผยแพร่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกองคลัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2560 รายชื่อส่งเอกสารกำหนดรหัส KTB Online ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2560 ให้ตรวจสอบคำสั่งผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ กองคลัง กรส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2560 เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 การขยายเวลาเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2560 กค.ขอแจ้งเรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2560 กค.ขอแจ้งให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชี กองคลัง ทาง E-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2560 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2560 กค. ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2560 แบบฟอร์มขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตปี 2559 ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2560 กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2559 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2559 จัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ GFMIS TERMINAL จำนวน 2 รายการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว1770 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว14 ลว. 15 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด แจ้งเตรียมความพร้อมมาตรการสนัสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2559 โครงการศาลาเรียนรู้ ของ ศพก. ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2559 กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายส่งข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.