ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 มี.ค. 2560 การขยายเวลาเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2560 กค.ขอแจ้งเรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2560 กค.ขอแจ้งให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชี กองคลัง ทาง E-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2560 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2560 กค. ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2560 แบบฟอร์มขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตปี 2559 ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2560 กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2559 ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2559 จัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ GFMIS TERMINAL จำนวน 2 รายการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว1770 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว14 ลว. 15 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2559 ด่วนที่สุด แจ้งเตรียมความพร้อมมาตรการสนัสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2559 โครงการศาลาเรียนรู้ ของ ศพก. ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2559 กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายส่งข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2559 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1227 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2559 การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2559 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.