ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2559 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2559 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1227 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2559 การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2559 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
08 ก.ย. 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2559 กองคลัง ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินเหลือจ่ายงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1102 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 และแจ้งให้กองคลังทราบภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2559 การประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบต่าง ๆ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2559 โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2559 โครงการจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ GFMIS TERMINAL จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2559 สรุปผลการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและรายงานประจำเดือน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2559 กองคลังขอแจ้งให้หน่วยงานชี้แจงปัญหา เหตุผล ความจำเป็นในการใช้งบประมาณตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1003/ว 877 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 และแจ้งให้กองคลังทราบภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2559 สรุปผลการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและรายงานประจำเดือน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2559 กองคลัง ขอแจ้งมาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 670 ลว. 30 พ.ค. 59 ดาวน์โหลด
04 พ.ค. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2559 คู่มือการพิมพ์เช็ค ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2559 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฯ โดยจัดส่งให้กลุ่มบัญชีกองคลัง E-mail finance30@doea.go.th ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.