ข่าวด่วน

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
09 ก.ย. 2559 ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
08 ก.ย. 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2559 กองคลัง ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินเหลือจ่ายงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 1102 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 และแจ้งให้กองคลังทราบภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2559 การประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบต่าง ๆ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2559 โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2559 โครงการจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ GFMIS TERMINAL จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2559 สรุปผลการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและรายงานประจำเดือน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2559 กองคลังขอแจ้งให้หน่วยงานชี้แจงปัญหา เหตุผล ความจำเป็นในการใช้งบประมาณตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1003/ว 877 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 และแจ้งให้กองคลังทราบภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2559 สรุปผลการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและรายงานประจำเดือน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2559 กองคลัง ขอแจ้งมาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 670 ลว. 30 พ.ค. 59 ดาวน์โหลด
04 พ.ค. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2559 คู่มือการพิมพ์เช็ค ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2559 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฯ โดยจัดส่งให้กลุ่มบัญชีกองคลัง E-mail finance30@doea.go.th ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2559 ขอให้หน่วยงานตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณวัสดุและครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 13 มกราคม 2559 ส่งถึงกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finance40@doae.go.th หรือทางโทรสาร 02-5797526 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ให้กลุ่มงบประมาณ กองคลังโดยด่วนก่อน ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2559 ข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2559 กองคลังขอแจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 60 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2559 ด่วนที่สุด กค. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2558 และรายงาน ผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีทางโทรสาร 0 2579 3738 หรือ scan เอกสารส่งทาง e-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2558 ซักซ้อมมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2558 แจ้งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันวิกฤติภัยแล้งตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้งปี 2558/2559 (เฉพาะรายการที่เลขสำรองเงินขึ้นต้นด้วยเลข 8 ) ขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.