สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในราชการ

 

คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ

 

แนวทางการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับตามโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญ
พิเศษแห่งสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด

 

คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดืนทางไปราชการ
(ฉบับปรับปรุง)

 

แนวปฏิบัติการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

แนวทางการปฏิบัติเกียวกับการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 

ตารางเปรียบเทียบ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
กับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2563

 

แนวทางการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ในสถานพยาบาลเอกชน

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.