สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หลักเกณฑ์ฺการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านราชการ

 

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม New
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กรณีเป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ  แก้เป็น A4
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรชั่วคราว
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมบูรณ์

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.