KM กองคลัง

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
17 ก.ค. 2560 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง วิธีการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2560 องค์ความรู้ผู้ทรงความรู้กองคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2560 องค์ความรู้ผู้ทรงความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2560 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง รายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบใบสำคัญเบิกจ่าย ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2560 แผนการจัดการความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2559 องค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ทรงความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2559 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2559 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (เอกสารประกอบ) ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2559 การจัดการความรู้กองคลัง ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2559 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ (เอกสารประกอบ) ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2559 การจัดการความรู้กองคลัง เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2559 แผนการจัดการความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2558 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2558 แผนการจัดการความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
08 ก.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้กองคลัง ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2557 แผนการจัดการความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2556 การจัดการองค์ความรู้ (KM) กองคลัง ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2556 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้กองคลังประจำปี 2556 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.